Disclaimer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Echte Bakker Piet Snelders van toepassing.

Auteursrechten

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Echte Bakker Piet Snelders. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Echte Bakker Piet Snelders; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Echte Bakker Piet Snelders. Echte Bakker Piet Snelders zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Echte Bakker Piet Snelders doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Echte Bakker Piet Snelders is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Productgegevens

Echte Bakker Piet Snelders is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van productgegevens. De gepubliceerde productgegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten koopt of gebruikt dient u in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.

Gebruik van door u vestrekte gegevens

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het plaatsen van een bestelling geeft men toestemming tot opslag van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens (waaronder e-mailadres) door Echte Bakker Piet Snelders. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe informatie of acties van Echte Bakker Piet Snelders. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

E-mail

Door Echte Bakker Piet Snelders per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Echte Bakker Piet Snelders staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voortijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vragen en correcties

Mocht u uw persoonsgegevens willen wijzigen of uw gegevens willen laten verwijderen uit de database Echte Bakker Piet Snelders dan kunt u contact opnemen met Echte Bakker Piet Snelders, Keiweg 9, 4901 JD te Oosterhout via tel: 0162 432044 of info@bakkerijsnelders.nl